<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/noJS.css"/>

SZALONA 7 - 2 Edycja

Gminne zawody biegowe "Szalona Siódemka" - 2 Edycja.
Bieg odbędzie się 11 września 2021 roku (sobota) na terenie sołectwa Lubiatów w Gminie Złotoryja, w powiecie złotoryjskim. Malownicza trasa biegnie drogą gminną (nawierzchnia asfaltowa) oraz szutrowymi i polnymi drogami okalającymi miejscowość Lubiatów.

Linia startu i mety wyznaczona na drodze wewnętrznej między terenem przy świetlicy wiejskiej i budynkiem szkoły w Lubiatowie.

Jak wskazuje nazwa, uczestnicy będą rywalizowali na trasie o długości 7 km


W tym roku poza biegiem głównym odbędą się również zmagania Nordic Walking. Zawodnicy będą rywalizowali na tej samej trasie co biegacze. Start nastąpi 15 minut po starcie biegu głównego.

Klasyfikacja końcowa Biegu prowadzona w kategorii open kobiet (K) i mężczyzn (M) oraz w kategoriach wiekowych:

16 - 30 K i M,
31 - 40 K i M,
41 - 50 K i M,
51 - 60 K i M,
+ 60 K i M.

Przyznany zostanie także Puchar Wójta dla najszybszego i naszybszej biegaczki Gminy Złotoryja.

Klasyfikacja końcowa Marszu Nordic Walking prowadzona w kategorii kobiet (K) i mężczyzn (M)

ZAPISY

Zapisy na bieg dostępne są na stronie internetowej datasport.pl do dnia 9 września 2021 r. godz. 20:00

Opłata startowa, tzw. wpisowe (dotyczy zarówno Biegu jak i Marszu Nordic Walking):
I opcja: 40 zł – opłata elektroniczna, w kwocie zawarto pakiet startowy,
II opcja: 60 zł – opłata elektroniczna, w kwocie zawarto pakiet startowy oraz pamiątkową koszulkę,
III opcja: 50 zł - opłata w dniu zawodów, opłata elektroniczna, w kwocie zawarto pakiet startowy,

Każdy zgłoszony zawodnik przed startem otrzymuje tzw. pakiet startowy wg wcześniejszej deklaracji.

Zapis obsługuje:Regulamin Biegu wraz z załącznikami- wersja .PDF
Regulamin Marszu Nordic Walking wraz z załącznikami- wersja .PDF


REGULAMIN

Regulamin Biegu „Szalona 7”
Regulamin Marszu Nordic Walking dostepny w wersji pdf - kliknij

I. Organizator
 1. Wójt Gminy Złotoryja. Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Złotoryja z siedzibą w Jerzmanicach-Zdroju, Radni Rady Gminy Złotoryja: Bogusław Dolata i Magdalena Pilich-Zaremba.
 2. Współorganizatorzy: Sołtys oraz Rada Sołecka Lubiatowa, Koło Gospodyń Wiejskich w Lubiatowie.
II. Cel imprezy
 1. Popularyzacja biegania, jako formy spędzania czasu wolnego,
 2. Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia,
 3. Promocja Gminy Złotoryja oraz Sołectwa Lubiatów.
III. Opis trasy
 1. Bieg odbędzie się 11 września 2021 roku na terenie sołectwa Lubiatów w Gminie Złotoryja, powiecie złotoryjskim. Malownicza trasa biegnie drogą gminną (nawierzchnia asfaltowa) oraz szutrowymi i polnymi drogami okalającymi miejscowość Lubiatów.
 2. Start biegu o godzinie 16.00. Linia startu i mety wyznaczona na drodze wewnętrznej między terenem przy świetlicy wiejskiej i budynkiem szkoły w Lubiatowie.
 3. Długość trasy: ok. 7 km,
 4. Na trasie znajdować się będą dwa punkty z wodą,
 5. Trasa zostanie oznaczona znakami pionowymi,
 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane na podstawie elektronicznego pomiaru czasu prowadzonego przez Data Sport przy użyciu chipów w numerze startowym. Numer z chipem należy zamocować z przodu koszulki. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji w układzie. Posiadanie chipa jest warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym.
IV. Uczestnictwo
 1. W biegu prawo startu mają osoby pełnoletnie, które do dnia 11.09.2021r. ukończyły 18 lat, zwane w dalszej części regulaminu zawodnikami,
 2. W biegu mogą wziąć także udział osoby, które ukończyły 16 rok życia a nie ukończyły jeszcze 18 lat. Wówczas niezbędna jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego stanowiąca załącznik nr 3 do regulaminu.
 3. Biuro zawodów czynne od godz. 14.30 –15.45 (weryfikacja zawodników) Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod dostępnym w biurze zawodów zgłoszeniem zawierającym oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.,
 5. Zawodnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach,
 6. Zawodnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdej deklaracji zawodnika, co do którego istnieje podejrzenie, że została wypełniona niezgodnie z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego zawodnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
 8. Limit zawodników: 150.
V. Zgłoszenia i klasyfikacja
 1. Zapisy na bieg dostępne są na stronie internetowej (tutaj będzie adres strony naszej imprezy na data sport)do 9 września 2021 r. godz. 20:00. oraz stronie organizatora www.szalona-siodemka.pl
 2. Opłata startowa ( tzw. wpisowe ) :
   I opcja: 40 zł–opłata elektroniczna, w kwocie zawarto pakiet startowy,
   II opcja: 60 zł–opłata elektroniczna, w kwocie zawarto pakiet startowy oraz pamiątkową koszulkę,
   III opcja: 50 zł-opłata w dniu zawodów, opłata elektroniczna, w kwocie zawarto pakiet startowy,
 3. Każdy zgłoszony zawodnik przed startem otrzymuje tzw. pakiet startowy wg wcześniejszej deklaracji.
 4. Klasyfikacja końcowa prowadzona w kategorii open kobiet (K) i mężczyzn ( M) oraz w kategoriach wiekowych:
   16 - 30 K i M,
   31 - 40 K i M,
   41 - 50 K i M,
   51 - 60 K i M,
   + 60 K i M.
VI. Nagrody:
 1. Medale dla każdego uczestnika, pamiątkowy numer startowy,
 2. Statuetki we wszystkich kategoriach za zajęcie miejsc I – III,
 3. Puchar Wójta: „Najszybszy/najszybsza mieszkaniec/mieszkanka Gminy Złotoryja”,
 4. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla każdego zawodnika orazciasta, wodę, kawę, herbatę.
VII. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – zwanym dalej „RODO”
 2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie VII. 1. obejmuje publikację w środkach masowego przekazu: imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejsce zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów i wizerunku Uczestnika dla potrzeb organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia
 3. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w wydarzeniu,
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 2 do niniejszego regulaminu.

VIII. Postanowienia końcowe:
 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe,
 2. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 3. W przypadku samowolnej zmiany trasy przez zawodnika ( np. skracania ), zostaje on zdyskwalifikowany.
 4. Protesty należy składać pisemnie w biurze zawodów do 30 min. od ich ukończenia,
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora,
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu,
 7. Limit czasu jaki organizator ustala na przebiegnięcie trasy to półtorej godziny od momentu startu,
 8. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu nie zostaną sklasyfikowani,
 9. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator,
 10. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów,
 11. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy,
 12. Organizator zapewnia depozyt (zwykłe worki z kartkami na których napisane są numery startowe),
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu,
 14. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn,
 15. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 16. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szalona-siodemka.pl
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatora. Ponadto zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

Regulamin Biegu wraz z załącznikami- wersja .PDF
Regulamin Marszu Nordic Walking wraz z załącznikami- wersja .PDF

Galeria zdjęć - Szalona Siódemka 2020 r.
Napisz do nas:
Imię i nazwisko
Adres e-mail
Treść
wiadomości
 


Gdzie jesteśmy?

Kontakt

Szalona SIÓDEMKA
2 Edycja

Lubiatów, Gmina Złotoryja
teren przy świetlicy wiejskiej


M: kontakt@szalona-siodemka.pl